• Baş səhifə
  • Tərcümeyi-hal
  • Həyat və fəaliyyəti
  • Qəzənfər Kazımov - 75
  • Kitablar
  • Haqqında yazılanlar
  • Foto yaddaş
 

Kitablar

Professor Qəzənfər Kazımov - Bioqrafik və biblioqrafik məlumat kitabı.

Professor Qəzənfər Kazımov
Bioqrafik və biblioqrafik məlumat kitabı.
Bakı, 2007.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri.
1-ci cild, Bakı-2008.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri.
2-ci cild, Bakı-2008.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri.
3-ci cild, Bakı-2008.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
4-cü cild, Bakı, «Nurlan», 2009, 528 səh.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
5-cü cild, Bakı, «Nurlan», 2009.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
6-cü cild, Bakı, «Nurlan», 2009.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
7-cü cild, Bakı, «Nurlan», 2009.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
8-ci cild, Bakı, «Nurlan», 2010.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
9-cu cild, Bakı, «Nurlan», 2010.

Q.Ş.Kazımov. Seçilmiş əsərləri,
10-cu cild, Bakı, «Nurlan», 2010.

Homerin poemaları və
«Kitabi-Dədə Qorqud»,
Bakı, «Təhsil» nəşriyyatı,
2006, 80 s.

Kazımov Q.Ş. Azərbaycan dilinin tarixi
(ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər).
Bakı, «Təhsil», 2003.

Dil, tarix, poeziya. Bakı, 2005.

Qəzənfər Kazımov.
Sənət düşüncələri.
Azərbaycan Dövlət Kitab
Palatası. Bakı, 1997.

Кязимов Г. Теория комического
(проблемы языковых средств и приемов).
Баку, «Тахсил», 2004.

Qəzənfər Kazımov.
Seçilmiş əsərləri.
9-cu cild. İkinci kitab.
Bakı, 2014, 600 s.

Qəzənfər Kazımov.
Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis.
Bakı, 2000.

Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili.
Morfologiya.
Bakı, «Nurlan», 2010, 400 s.

Q.Ş.KAZIMOV. Azərbaycan dilində
tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi.
Bakı, «Nurlan», 2010, 176 səh.

 

 

© 2001-2012. Bütün hüquqlar Prof. Qəzənfər Kazımova məxsusdur.